Postanite uspešen računovodja z Evalley spletnim tečajem

Osvojite celovito znanje na področju računovodstva, pridobite praktične in teoretične izkušnje za uspešno vodenje poslovnih knjig, pripravo bilance stanja, obračunov davkov in finančnega poročanja (tudi, če nimate predhodnega računovodskega ali finančnega znanja) ter ustvarite uspešno kariero kot računovodja.

Postanite uspešen računovodja z Evalley spletnim tečajem
Osvojite celovito znanje ter pridobite certifikat iz računovodstva

PRIDOBITE STROKOVNE KOMPETENCE

Osvojite celovito znanje ter pridobite certifikat iz računovodstva

Želite pridobiti praktične izkušnje, poslovne kompetence in certifikat iz računovodstva ter povečati zaposlitvene možnosti, ustvariti kariero v računovodstvu vendar ne želite nameniti več let vašega dragocenega časa za študij ter zapraviti celotnega premoženja, ki vas pusti v finančnih dolgovih še leta po končanem študiju brez praktičnega znanja?

Popolnoma vas razumemo, časi izobraževanja so se korenito spremenili.

V kolikor želite pridobiti konkurenčno prednost, ki vam bo pomagala pri zaposlitvi ali pri zagonu lastnega računovodskega servisa potrebujete relevantno in sodobno računovodsko znanje, praktične izkušnje ter poslovno podporo s strani kredibilnih podjetnikov in računovodij.

SODOBNO SPLETNO IZOBRAŽEVANJE

Ustvarite uspešno kariero s sodobnim izobraževalnim pristopom

Konvencionalni načini izobraževanja so že nekaj časa neučinkoviti pri zagotavljanju znanja in kompetenc za uspešno zaposlitev in gradnjo lastne kariere. Velikokrat podajajo teoretične rešitve, ki vas v praksi pustijo brez pravih odgovorov.

Rešitev se nahaja v drugačnem izobraževalnem pristopu, ki namesto zastarelega teoretičnega in splošnega znanja zagotavlja specializirano računovodsko znanje, ki je skladno s potrebami sodobnih podjetij in novostmi na področju zakonodaje.

In sedaj je takšno izobraževanje na voljo tudi vam…

Ustvarite uspešno kariero s sodobnim izobraževalnim pristopom
Spoznajte spletni tečaj Evalley - vodilno usposabljanje za računovodje v Sloveniji

IZBIRA ŠTEVILKA #1

Spoznajte spletni tečaj Evalley - vodilno usposabljanje za računovodje v Sloveniji

Spletni tečaj Evalley računovodja temelji na znanju računovodij z več 10-letnimi izkušnjami, ki uporabljajo najsodobnejše tehnološke rešitve za bolj natančno in kvalitetno opravljeno delo.

Tečaj je zasnovan tako, da vam zagotovi vso potrebno teoretično znanje, praktične izkušnje ter strokovno podporo, ki jo potrebujete za uspešno kariero ali nadgradnjo vašega znanja.

Na tečaju boste pridobili celovito računovodsko znanje knjiženja enostavnih in zahtevnih poslovnih dogodkov, računovodskih standardov in kontnega načrta, zakonodaje s področja davkov, postopkov izdelave bilance stanja in izkazov za potrebe bank, podjetij in državnih inštitucij s čimer boste pridobili konkurenčno prednost pri zaposlitvi, nudenju računovodskih storitev ali za potrebe lastnega podjetja.

3 RAZLOGI ZAKAJ IZBRATI TEČAJ

Prejmite praktične izkušnje, podporo in celostno znanje za samozavesten in uspešen nastop na trgu dela

Po mnenju zadovoljnih tečajnikov spletni tečaj Evalley računovodja predstavlja vodilno usposabljanje v Sloveniji ter zagotavlja kompetence in izkušnje za strokovno delo ter uspešno kariero na področju računovodstva.

Praktično in teoretično znanje od strokovnjakov

Praktično in teoretično znanje od strokovnjakov

Osvojite znanje knjiženja poslovnih dogodkov, od izdanih in prejetih računov, do obračunov plač, davčnih obračunov ter priprave finančnih poročil za državne inštitucije in interne potrebe podjetij.

Podpora in orodja za uspešen pričetek kariere in nadaljnjo poslovno rast

Podpora in orodja za uspešen pričetek kariere in nadaljnjo poslovno rast

Zgradite uspešno kariero s pomočjo Evalley mentorjev ter strokovnjakov na področju računovodstva. Zagotovili vam bomo celovito znanje in orodja za samozavesten nastop na trgu dela.
Učenje na daljavo z doživljenjskim dostopom do spletnih vsebin

Učenje na daljavo z doživljenjskim dostopom do spletnih vsebin

Z vpisom na tečaj pridobite časovno neomejen dostop do spletnih gradiv. Študij na daljavo omogoča, da učenje popolnoma prilagodite svojim osebnim in delovnim obveznostim.

KAJ SE BOSTE NAUČILI

Osvojite 5 ključnih kompetenc za učinkovito delo

Pridobite praktično znanje in izkušnje za obravnavno in knjiženje poslovnih dogodkov, razumevanje računovodskih kategorij, davčnih obveznosti podjetij, zakonodaje in predpisov ter kompetence za samostojno in uspešno vodenje računovodskih poslov za različne poslovne subjekte.
Osnovne računovodske kategorije

Osnovne računovodske kategorije

Osvojili boste teoretično in praktično znanje za obravnavo in knjiženje verodostojnih knjigovodskih listin kot so prejeti in izdani računi ter spoznali kateri dokumenti so primerni za obdelavo in katerih dokumentov ne knjižimo in posledično ne vnašamo v knjige. Spoznali boste tudi uporabo kontnega načrta na razumljivih in praktičnih primerih.

Finančno računovodstvo

Finančno računovodstvo

Osnovni namen finančnega računovodstva je priprava podatkov in poročil o poslovanju za zunanje uporabnike kot so banke, dobavitelji in poslovni partnerji ter državne inštitucije. Priprava podatkov in poročil o poslovanju zajema izdelavo bilance stanja in izkaza poslovnega izida, kjer je oblika in vsebina poročil zakonsko predpisana in s tem pravno formalno urejena.
Stroškovno računovodstvo

Stroškovno računovodstvo

Stroškovno računovodstvo je namenjeno notranjim uporabnikom in je povezano s samim poslovanjem podjetja. Naučili se boste knjižiti osnovna sredstva, obračunati amortizacijo, knjižiti bančne izpiske (v digitalni ali papirni obliki), se seznanili s postopkom zapiranja odprtih postavk, obračunavanja plač in spoznali boniteto ter potne naloge.
Osnove davkov

Osnove davkov

Razumevanje posameznih davkov, njihovo pravilno obračunavanje in obveznosti, ki nastanejo kot posledica obdelave poslovnih podatkov, predstavlja eno izmed temeljnih področij dela računovodje. Seznanili se boste z davkom na dodano vrednost, davkom od dohodkov pravnih oseb, dohodnino, davkom na finančne storitve in davčnim postopkom.
Praktično učenje na spletnem računovodskem programu

Praktično učenje na spletnem računovodskem programu

Knjiženje poslovnih dogodkov se boste učili s pomočjo spletnega računovodskega programa in tako pridobili izkušnje ter znanje za takojšen pričetek dela z gospodarskimi družbami ali za potrebe lastnega podjetja. Praktično delo zajema vse od knjiženja računov, obračunov plač, osnovnih sredstev in amortizacije, obračunov DDV do priprave letnih poročil.

MODULI

Vsebina spletnega programa

Tečaj je sestavljen iz vsebinsko zaokroženih modulov, ki se medsebojno dopolnjujejo in nadgrajujejo. Zasnovan je tako, da vas na sistematičen in razumljiv način vodi skozi teoretični del tečaja, hkrati pa vam zagotovi praktične izkušnje in orodja, ki so potrebna, da lahko pridobljeno znanje enostavno uporabite tudi v praksi.

Spoznali boste računovodsko dejavnost in delo, ki vas čaka na vaši bodoči karierni poti ter zajema osnove računovodskih pojmov, dogodkov in medsebojih vplivov.

Poudarek bo na zakonih in standardih po katerih se v računovodstvu ravnamo pri obdelavi podatkov in na podlagi katerih svetujemo strankam.

Med slednje uvrščamo Slovenske računovodske standarde, Zakon o DDV, Zakon, ki opredeljuje davek od dohodka pravnih oseb in dohodnino, Zakon o gospodarskih družbah in Zakon o delovnih razmerjih.

Spoznali boste kaj je knjiženje, kaj je verodostojna knjigovodska listina, ki jo opredeljujejo Slovenski računovodski standardi in kateri dokumenti so primerni za obdelavo oziroma kateri ne.

Seznanitev s Slovenskimi računovodskimi standardi, ki določajo pravila o strokovnem ravnanju na področju računovodenja ter opredeljujejo osnovne postopke pri računovodskem delu, poleg razumevanja kontnega načrta, predstavljajo osnovo za delo računovodje.

Obravnavali boste kontni okvir, čemur bo sledil pregled kontov po kontnih razredih od 00 do 99 in se naučili kaj narekuje ter razčlenjuje knjiženje osnovnih sredstev.

Osnovo v računovodstvu predstavlja izdaja računa v računovodskem programu skupaj z njegovimi sestavnimi deli in postopek knjiženja računa v glavni knjigi. Spoznali boste tudi prejete račune, na kaj morate biti pazljivi glede na vrsto prejetega računa ter postopek knjiženja v glavni knjigi.

Ob tem bodo obrazloženi posamezni koraki ter opredeljene osnovne kategorije, ki jih s tem kreiramo. Pri prejetih računih bo pozornost posvečena na predmet pravnega posla in predmet računa, ki ga je potrebno pravilno opredeliti s pomočjo kontnega načrta.

Obdelava in knjiženje različnih prejetih računov vam bo omogočilo širino in razumevanje na kaj vse je potrebno paziti pri njihovi obravnavi.

Računovodja se pri svojem delu srečuje z različnimi poslovnimi knjigami, ki jih kreira z obdelovanjem dokumentov. Knjige imajo tako različne namene kot tudi različne uporabnike. Opredelili bomo ekonomske kategorije, ki jih z delom kreiramo ter pojasnili pojem ročnosti.

Ročnost srečujemo v računovodstvu praktično ves čas, saj se vse postavke v bilanci stanja delijo na kratkoročne in dolgoročne, slednje pa nam ustvarja tudi osnovni ustroj bilance stanja.

Finančno računovodstvo podrobneje spremlja vse finančno merljive kategorije kot so npr. denar, terjatve in obveznosti. Predmet poročanja je celotno podjetje in ne njegovi posamezni deli na podlagi preteklih poslovnih dogodkov, saj se informacije pripravljajo na podlagi točnih številk.

Podrobno boste spoznali bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz finančnih tokov v dveh modelih, izkaz gibanja kapitala ter kako so posamezna poročila in izkazi sestavljeni.

Stroškovno računovodstvo je namenjeno notranjim uporabnikom, je analitične narave in je povezano s poslovanjem znotraj samega poslovnega sistema. Podrobno spremlja npr. osnovna sredstva, material, plače, stroške po mestih nastanka, stroške po proizvodih in podobno ter poslovni izid posameznih organizacijskih enot v poslovnem sistemu.

Obravnavali boste naslednja področja stroškovnega računovodstva:

 • prvine delovnega procesa in njihov vpliv na razmerja med izdatki, stroški in odhodki,
 • stalne in variabilne stroške,
 • načrtovane in uresničene, proizvajalne in neproizvajalne stroške,
 • stroškovno mesto in stroškovni nosilec ter
 • definicijo odhodkov in amortizacijo.

Seznanili se boste s pojmom amortizacija kar pomeni, da osnovna sredstva, ki jih imamo v knjigah pretvarjamo v stroške, saj nam ne predstavljajo stroška ob samem nakupu.

Na različnih praktičih primerih boste obravnavali kdaj in na kakšen način ter po katerih stopnjah obračunamo amortizacijo.

Eno izmed temeljnih področij računovodje predstavlja tudi obračun plač zaposlenih v podjetju. Izvedeli boste kako pridobimo informacije od delodajalcev za pripravo obračuna plače in se naučili narediti obračun osnovne plače ter povračila stroškov delavcu.

Spoznali boste tudi boniteto, ki pa si zasluži posebno pozornost, saj vanjo uvrščamo vsa plačila oziroma koristi, ki jih zaposleni prejme od delodajalca in niso izplačana v denarju. Boniteta je vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo prejme zaposleni ali njegov družinski član od delodajalca ali druge osebe povezane z zaposlitvijo.

Potni nalogi so dokumenti, s katerimi odgovorna oseba odredi zaposlenemu službeno pot z določenim namenom. Kot del prihodkov zaposlenega v potnem nalogu nastopajo dnevnice, kilometrina, nočnine in drugi stroški na službeni poti.

Obravnavali boste:

 • kaj je potni nalog,
 • nujne elemente potnega naloga,
 • najpogostejše napake,
 • podlago za potne naloge in
 • kako svetovati strankam.

Spoznali boste osnovne davčne pojme, davčne zakone in pomembnejše določbe, ki jih boste uporabljali pri vašem delu.

Podrobno boste obravnavali:

 • Davek na dodano vrednost (DDV): pojasnili bomo pojem DDV ter njegovo uporabo v praksi, kaj je obdavčeno in kaj ne, kako se davek obračuna in kdaj se ga plača. Naučili se boste kako obveznost za DDV predstaviti v podjetju, kjer bo odgovorne zanimalo kaj plačujejo in zakaj.
 • Davek od dohodka pravnih oseb (DDPO): predstavlja temeljni davek na področju neposrednega obdavčenja dohodkov pravnih oseb in njegovo uporabo v praksi. Naučili se boste kako izračunati osnovo za ta davek, njegove posebnosti in kako podjetju prihraniti največ v okviru zakona.
 • Portal e-Davki: spletno mesto za namen poročanja Finačni upravi RS preko katerega boste oddajali poročila

Podrobno boste spoznali, se naučili brati in sestaviti bilanco stanja ter ostale izkaze podjetja.

Bilanco bomo razčlenili na posamezne dele in se z njimi podrobno seznanili ter se naučili kako jo predstaviti podjetju. Sposobni boste oceniti prednosti in tveganja pri podjetjih na podlagi bilance stanja in ostalih izkazov.

Bilanca predstavlja krvno sliko podjetja in je ključna pri izkazu bonitete in pogovorih podjetja z bankami, dobavitelji ter kupci. Iz bilance stanja boste znali podjetjem svetovati kakšne naj bodo njihove prihodnje poteze vezane na finančne tokove, s katerimi podjetji sodelovati ali nesodelovati v primeru, da imajo partnerska podjetja takšna ali drugačna tveganja.

Obravnavali boste tudi letna poročila pri povezanih družbah in kako nastopati do državnih inštitucij v takih primerih.

Praktično izobraževanje je ključnega pomena za uspešnost na vaši bodoči karierni poti ali nadgradnji vašega obstoječega znanja. V tem delu boste uporabili vso znanje, ki ga boste pridobli med izobraževanjem.

Učni proces boste izvajali na najsodobnejši e-programski opremi s katero je vodenje knjig enostavno, brezpapirno in nedovisno od fizične lokacije.

Na podlagi praktičnih primerov se boste naučili kako poskrbeti za obveznosti, želje in izzive različnih podjetij, s poznavanjem računovodske zakonodaje pa boste sposobni svetovati podjetnikom pri obračunavanju njihovih obveznosti do državnih inštitucij (FURS, Ajpes, Zpiz, …).

SODOBEN NAČIN UČENJA

Spletna izobraževanja, ki jim zaupa že več kot 2000 tečajnikov

S sodobnim spletnim načinom izobraževanja premikamo meje na področju usposabljanja računovodij ter zagotavljamo dostopno, personalizirano in intuitivno učenje, ki je prilagojeno vašemu življenskemu slogu. Do vsebine tečaja lahko dostopate kadarkoli preko telefona, tablice ali računalnika.

Sistem mikro učenja

Sistem mikro učenja

Preverjeno in preizkušeno s strani vodilnih izobraževalnih ustanov, mikro učenje predstavlja izjemno učinkovit način učenja “po delih” ter zagotavlja večjo uspešnost kot klasično izobraževanje.

Brezplačne posodobitve vsebin

Brezplačne posodobitve vsebin

Vsebino tečaja redno dopolnjujemo in nadgrajujemo skladno z najnovejšimi računovodskimi smernicami in zakoni.
Z vpisom prejmete brezplačni dostop do vseh bodočih posodobitev.

Učenje po lastnih zmogljivostih

Učenje po lastnih zmogljivostih

“Self-paced” ali učenje po lastnih zmogljivostih omogoča, da študij prilagodite svojim osebnim in delovnim obveznostim ne glede na to, ali imate na voljo nekaj ur, ali zgolj 10 minut dnevno.

KAJ PRAVIJO TEČAJNIKI

Vtisi o usposabljanju

Osebne in karierne zgodbe naših tečajnikov so karseda raznolike. Skupno vsem pa je, da so z uspešno opravljenim tečajem pridobili samozavest, znanje in praktične izkušnje za uspešno računovodsko delo.

Barbara Plut

Barbara Plut

Evalley certificirana računovodkinja

Tečaj bi z veseljem priporočila vsem, ki jih zanima delo v računovodstvu

Na tečaj sem se vpisala zaradi potreb dela v domačem podjetju, saj smo odprli tudi dejavnost računovodstva in knjigovodstva. Sicer sem nekaj znanja o računovodstvu že pridobila na faksu vendar...
Sonja Mulec

Sonja Mulec

Evalley certificirana računovodkinja

Nad tečajem sem popolnoma navdušena, definitivno priporočam

Moji vtisi so res pozitivni. Že na brezplačni predstavitvi tečaja mi je Evalley osebje jasno in do potankosti razložilo potek izobraževanja, kar me je tudi prepričalo, da sem se vpisala...
Agnes Karlo

Agnes Karlo

Evalley certificirana računovodkinja

Pridobila sem praktično znanje in samozavest za odprtje računovodskega servisa

Za vpis v spletni tečaj Evalley sem se odločila, ker me je vedno zanimalo delo računovodje in sem videla poslovno priložnost, da po opravljenem tečaju odprem računovodski servis.Tečaj je izjemno...
Erika Sečnik

Erika Sečnik

Evalley certificirana računovodkinja

Tečaj ti da znanje za delo v računovodskem servisu

Za udeležbo Evalley spletnega tečaja sem se odločila, ker sem delala v računovodskem servisu približno 4 mesece. Tam sem spoznala, da je mi računovodstvo postalo zanimivo, vendar nisem imela nobenega...

INVESTICIJA BREZ TVEGANJA

15 dnevna garancija na zadovoljstvo

15 dnevna garancija na zadovoljstvo

Vaša investicija v tečaj je popolnoma varna

Preizkusite tečaj in v kolikor ne boste zadovoljni z izobraževanjem, v roku 15ih dni od dneva nakupa, vam bomo povrnili kupnino. Preprosto izpolnite obrazec na naslednji povezavi in skladno s splošnimi pogoji bomo na enostaven in hiter način uredili vračilo kupnine. Na ta način se lahko prepričate, da je tečaj prava izbira, brez kakršnihkoli skrbi in tveganja.

Neomejen dostop

Z nakupom tečaja prejmete doživljenjski dostop do spletnih vsebin. Dostopajte do gradiv tako pogosto kot želite in kadarkoli želite, brez časovnih omejitev.

Najvišji standard izobraževanj

Usposabljanje zagotavlja relevantno znanje, ki ga sproti posodabljamo glede na zakonske spremembe za uspešno delo in celostno obravnavno strank.

+2000 zadovoljnih tečajnikov

Pridružite se skupnosti vodilnih strokovnjakov na računovodskem področju ter izkoristite edinstvene karierne in poslovne priložnosti v Sloveniji in tujini.

PRIJAVA NA TEČAJ

Zagotovite si svoje mesto na tečaju še danes

Vaša investicija v spletni tečaj Evalley računovodja s katerim pridobite celovito teoretično znanje, praktične izkušnje in orodja za uspešno delo v računovodstvu v samo 12 tednih je odvisna od načina plačila:

 • Obročno plačilo: Investicija, v primeru obročnega plačila, znaša 997 eur. Sistem plačila je možen na do 48. obrokov.
 • Enkratno plačilo: ​Investicija, v primeru plačila v enkratnem znesku, znaša 897 eur (redna cena 997 eur, popust v višini 100 eur).

Za uspešen vpis na tečaj kliknite na spodnji gumb in sledite navodilom na naslednji strani.

Zagotovite si svoje mesto na tečaju še danes
Prijavite se na tečaj ter vstopite samozavestno v svet računovodstva

NE ODLAŠAJTE VEČ

Prijavite se na tečaj ter vstopite samozavestno v svet računovodstva

V kolikor želite samozavestno vstopiti v svet financ in računovodstva, prejeti podporo in znanje s strani vodilnih računovodskih strokovnjakov ter orodja za uspešen pričetek dela in nadaljnji karierni razvoj potem je spletni tečaj Evalley računovodja prava izbira.

Z vpisom na tečaj ne boste prihranili le čas in denar temveč boste prejeli celovito teoretično in praktično znanje ter poslovne kompetence, ki vam zagotavljajo konkurenčno prednost pri zaposlitvi ali gradnji lastne kariere.

Pridružite se že več kot 2000 zadovoljnim tečajnikom ter se prijavite na usposabljanje še danes.

POSTANITE USPEŠEN RAČUNOVODJA

Z vpisom na tečaj prejmete vse kar potrebujete za uspešno kariero na enem mestu

Spletni tečaj Evalley računovodja z razlogom velja za vodilni tečaj v Sloveniji, saj zagotavlja tečajnikom vse kar potrebujejo za uspešen pričetek dela na področju računovodstva ter omogoča številne karierne in poslovne priložnosti.

Znanje in praktične izkušnje

Znanje in praktične izkušnje

Pridobite e-certifikat in kompetence, ki vam bodo zagotovile konkurenčno prednost ter samozavest za strokovno in kvalitetno delo.

Izobraževanje na daljavo

Izobraževanje na daljavo

Študirajte kadarkoli in kjerkoli. Do tečajev lahko dostopate preko telefona, tablice ali računalnika. Vse kar potrebujete je dostop do interneta.

Brez skritih stroškov

Brez skritih stroškov

Specializirano in cenovno dostopno izobraževanje. Več kot 10x ugodnejše od tradicionalnega študija brez skritih ali dodatnih stroškov.

Podpora s strani strokovnjakov

Podpora s strani strokovnjakov

Prejmite podporo in orodja za uspešen nastop na trgu dela ter zgradite uspešno kariero s pomočjo Evalley predavateljev in mentorjev.

Hiter in enostaven vpis

Hiter in enostaven vpis

Z izobraževanjem lahko pričnete takoj. Vpis poteka na daljavo, enostavno in hitro, brez omejitev in dolgotrajnih administrativnih postopkov.

15-dnevna garancija

15-dnevna garancija

Vaša investicija je popolnoma varna. Če ne boste zadovoljni s tečaji, v roku 15ih dneh od dneva vpisa, vam povrnemo kupnino.

OSTALE INFORMACIJE

Pogosta vprašanja in odgovori

Preberite si najpogostejša vprašanja, ki jih imajo tečajniki pred prijavo na spletni tečaj.

Investicija v tečaj vključuje doživljenjski dostop do Evalley spletne učilnice, ki zajema:

 • video (teoretične in praktične) vsebine,
 • e-gradivo,
 • podporo tečajniku s strani predavateljev,
 • 10x brezplačni pristop na zaključni izpit in
 • e-certifikat, ki ga prejme vsak tečajnik po uspešno opravljenem pisnem izpitu.
Tečaj je strukturiran tako, da ne potrebujete nobenega predznanja, saj na tečaju pridobite celovito teoretično in praktično znanje ter izkušnje za uspešno in samozavestno delo v računovodstvu.

Dostop do spletnega tečaja prejmete po plačilu (plačilo v enkratnem znesku ali plačilo 1. obroka v primeru obročne investicije).

Zaradi vse večjega povpraševanja po računovodij, ki so primerno usposobljeni, le-ti delujejo v podjetjih vseh velikosti ter javni upravi bodisi pod okriljem delodajalca ali kot samostojni podjetniki oziroma gospodarske družbe z lastnimi računovodskimi servisi.

Poleg potrebne teorije se tečaj osredotoča predvsem na uporabne in praktične informacije. Usposabljanje vam zagotovlja celovito teoretično in praktično znanje za uspešno delo v računovodstvu.

Knjiženje poslovnih dogodkov se boste učili s pomočjo slovenskega spletnega računovodskega programa AccountingBox, ki je avtorski program našega partnerskega podjetja Pronet d.o.o..

Ustrezno izobražen računovodja je nepogrešljiv del vsakega podjetja, saj zakon o gospodarskih družbah določa, da morajo podjetniki in družbe voditi poslovne knjige zaradi česar zaposlujejo računovodski kader ali najemajo računovodske storitve. Ravno zaradi slednjega je to poklic, s katerim imate zagotovljeno delovno mesto na trgu dela tako v manjših kot večjih podjetjih ali pa v obliki nudenja računovodskih storitev kot lastnik oziroma lastnica računovodskega servisa.

Tečaj je primeren za vsakogar, ki želi postati uspešen računovodja, brez predhodnega znanja ali izkušenj na področju računovodstva. Prav tako je primeren za knjigovodje in računovodje, ki že imajo stranke ali delajo v računovodstvu, saj lahko svoje znanje s spletnim tečajem nadgradijo ter tako pridobijo dodatno konkurečno prednost.

Z vpisom na tečaj prejmete doživljenjski dostop do spletnih vsebin. Dostopajte do gradiv tako pogosto kot želite in kadarkoli želite, brez časovnih omejitev.

Z zaključkom tečaja niste časovno omejeni. Na zaključni izpit lahko pristopite kadar želite.

Evalley certifikat ni potrebno obnavljati saj z uspešno opravljenim spletnim izpitpm pridobite vso potrebno strokovno znanje za takojšen pričetek dela na računovodskem področju.

ZGODBE O USPEHU

Mnenja tečajnikov

Preberite njihova mnenja in kako jim ji tečaj pomagal na karierni poti.

Mila Lozar

Mila Lozar

Evalley certificirana računovodkinja

Kljub temu, da že vrsto let opravljam računovodsko delo sem s tem tečajem obnovila in nadgradila znanje

Na tečaj sem se vpisala predvsem zato, da obnovim svoje znanje in, da se naučim kaj novega. Tečaj z veseljem pohvalim saj je zelo dobro strukturiran, tečajnika lepo pelje skozi...
Anet Goljevšček

Anet Goljevšček

Evalley certificirana računovodkinja

Super tečaj, primeren tako za začetnike kot tudi za napredne računovodje

Za tečaj sem se odločila zaradi dopolnitve znanja. Sama namreč že delam v računovodstvu. Predvsem sem želela obnoviti znanje izdelave bilanc in seveda novih primerov, s katerimi se ne srečujem...
Vanja Felicijan

Vanja Felicijan

Evalley certificirana računovodkinja

S tečajem sem pridobila potrebno računovodsko znanje za uspešno vodenje podjetja

Za tečaj sem se odločila, ker sem želela nadgraditi svoja dosedanja znanja. Po samem tečaju in pridobljenem certifikatu imam večjo samozavest pri delu.Najbolj me je navdušilo, da se lahko učim...
Katarina Bevk

Katarina Bevk

Evalley certificirana računovodkinja

Tečaj priporočam vsem, ki se želijo z računovodstvom ukvarjati

Na tečaj sem se prijavila zato, ker opravljam administrativno delo v manjšem podjetju in sem želela pridobiti znanje kako se knjižijo računi, obračuna DDV, pripravi bilanco... Postopek prijave je bil enostaven...

BREZPLAČNA PREDSTAVITEV

Želite pridobiti dodatne informacije o tečaju?

Kliknite na spodnji gumb in na naslednjem koraku izpolnite spletni obrazec s katerim boste rezervirali 15-30 minutno brezplačno video predstavitev tečaja na daljavo z Evalley svetovalcem, ki vam bo podrobneje predstavil vsebino in potek tečaja v praksi ter odgovoril na vsa vprašanja.

Video predstavitve se lahko udeležite preko telefona, računalnika ali tablice iz udobja vašega doma, v pisarni ali na poti.

Želite pridobiti dodatne informacije o tečaju?